De Cito-toets oefenen

De Cito-toets oefenen?

Welkom op deze website. Deze website staat in het teken van de Cito-toets oefenen. Veel kinderen in het primair onderwijs hebben er baat bij om de Cito-toets goed voor te bereiden. Om die reden informeren wij op deze website uitgebreid over de voordelen van de Cito-toets. Ook doen wij enkele suggesties.

 
Over de Cito-toets

De toets Rekenen-Wiskunde voor groep 8 maakt deel uit van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem Rekenen-Wiskunde. Met de toetsen Rekenen-Wiskunde kunt u het rekenniveau vaststellen van leerlingen in groep 3 tot en met groep 8 en dit vergelijken met het niveau van een landelijke groep. U krijgt per afname een duidelijk beeld van de vaardigheid van individuele leerlingen en van de groep als geheel. De opgaven van de toetsen vertegenwoordigen een scala van kennis, inzichten en vaardigheden, die in de loop van groep 3 tot en met 8 via het huidige methodebestand aan de orde worden gesteld. De scores van de leerlingen op de toetsen geven aan hoe goed zij datgene wat ze geleerd hebben, beheersen en ook in andere en voor hen soms nieuwe situaties kunnen toepassen. In die zin zijn de toetsen onafhankelijk van de methode. De toetsen zijn dus bij iedere methode te gebruiken. 
Kerndoelen worden gecontroleerd

De toetsen Rekenen-Wiskunde voorzien in een brede dekking van de kerndoelen en tussendoelen. De toetsen zijn zo samengesteld dat u de rekenprestaties die op verschillende momenten (twee keer per jaar, maar in groep 8 één keer: of eind oktober/begin november of eind januari/begin februari) worden vastgelegd, ook met elkaar kunt vergelijken. Zo krijgt u een indruk van de voortgang en kunt u de ontwikkeling van individuele leerlingen en van de groep als geheel volgen. De toetsopgaven weerspiegelen de leerstof van de meest gebruikte reken-wiskunde-methoden. De volgende leerstofonderdelen komen in de toets van groep 8 voor: 1 Getallen en getalrelaties Hierbij staat centraal het doorzien van de structuur van de telrij, de structuur van getallen en relaties tussen getallen. 2 Hoofdrekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en complexere toepassingen Hierbij gaat het om optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen en delingen die de leerling vlot, handig en inzichtelijk moet kunnen uitvoeren.

Ook komen bij dit onderwerp toepassingen voor waarbij leerlingen meerdere bewerkingen moeten uitvoeren, bijvoorbeeld zowel optellen als aftrekken. De opgaven van dit onderwerp moeten door de leerlingen 'uit het hoofd' - dat is zonder uitrekenpapier - worden opgelost. 3 Schattend rekenen Hierbij wordt van de leerling verwacht dat zij bewerkingen met afgeronde getallen uitvoeren om de orde van grootte van de uitkomst aan te geven. Ook deze opgaven moeten 'uit het hoofd' - dat is zonder uitrekenpapier -worden opgelost. 4 Bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en complexere toepassingen.

Hierbij gaat het om optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen, delingen en complexere toepassingen waarbij de leerling uitrekenpapier mag gebruiken om tussenuitkomsten van een hoofdrekenstrategie te noteren of om een cijferalgoritme toe te passen. 5 Meten en meetkunde Hierbij gaat het om begrippen die in meetsituaties gebruikt worden en om het kunnen gebruiken en toepassen van die begrippen in verschillende situaties. Ook herleidingen met maten komen voor, bijvoorbeeld van kg naar gram en van meter naar centimeter. 6 Tijd Hierbij gaat het om basiskennis en begrip van klok en kalender en het rekenen met tijd in toepassingssituaties.